شرايط الزامي ثبت نام:

 
الف )شرايط محل دفتر:


ب ) صلاحيتهاي عمومي و مديريتي جهت اخذ نمايندگي:


نمایندگی های کل در استان ها
استان (نام حوزه ) نمايندگي كل تلفن
تهران راه پرواز 8 66493234 021
كرج پروانه 3 34642330 026
قم هماي آسمان 71131 0251
مشهد آران سير 7621158 0511
اصفهان دنياي پرواز 5 6673101 0311
يزد سعادت سير 6266599 0351
بندرعباس بالاپرواز 2247900 0761
زنجان جواديان 9 3261917 0241
تبريز همسفران تبريز 3 5555521 0411
اهواز كبير 8 3366607 0611
قزوين زرين عنقاء 3 2230001 0281
كرمان پارسه اوج 3 2446002 0341
شاهرود بهگشت 2228943 0273
ارومیه اسپوتا 3455555 0441